حسنی سوادکوهی فر

حسنی سوادکوهی فر

حسنی سوادکوهی فر، پژوهشگر مهمان مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه در گروه ه بررسی مناسبات استراتژیک اروپا می باشد. وی دانشجوی دکتری روابط بین الملل در دانشگاه آزاد واحد تهران شمال است. حوزه مطالعاتی نامبرده مسائل اروپا و خاورمیانه است.

خانم سواد کوهی در حوزه اروپا مقالاتی در نوبت چاپ دارد.