رضا نظرپور

رضا نظرپور

رضا نظرپور، پژوهشگر مهمان مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه در گروه روندهای فکری در خاورمیانه  است.  وی دانشجوی دکتری علوم سیاسی گرایش اندیشه سیاسی در دانشگاه تهران است. حوزه مطالعاتی نامبرده اندیشه سیاسی و روندهای فکری در خاورمیانه می باشد.

نامبرده مقالاتی به فارسی در مجلات معتبر داخلی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از:

- کتاب: « عقل و تعقل در اندیشه امام خمینی )ره( در تقابل با خرافه و تحجر»، تهران: نشر عروج، 1391؛

- کتاب: «درآمدی بر فلسفه و جامعه شناسی حقوق»، دکترعبدالحسین ضمیری بخش جامعه شناسی حقوق، بخش فلسفه حقوق، تهران: نشر کمیل، 1394؛

- کتاب آموزشی "روش شناسی علوم سیاسی"، تهران: موسسه آموزشی و پژوهشی مدیریت ایران، 1391