زهرا زمردی

زهرا زمردی

زهرا زمردی پژوهشگر مهمان مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه در گروه مسائل استراتژیک خاورمیانه  است. وی دانش آموخته دکتری روابط بین الملل از دانشگاه تربیت مدرس می باشد. حوزه مطالعاتی نامبرده مسائل روسیه و خاورمیانه است.

نامبرده مقالاتی به فارسی در مجلات معتبر داخلی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از:

- « برآورد راهبرد سوریه ) 2019 »، کتاب آسیا 9 ، موسسه ابرار معاصر تهران؛

- « برآورد محاصره قطر»، کتاب آسیا 9 ، موسسه ابرار معاصر تهران؛

- ترجمه کتاب « روژاوا: انقلاب، جنگ و آینده کردها در سوریه »، انتشارات دانشگاه دفاع عالی ملی.

- « ژئوپلیتیک انرژی و مداخله نظامی روسیه در سوریه»، فصلنامه بین المللی ژئوپلیتیک، پاییز 1398.