ساناز  باکفی

ساناز باکفی

ساناز باکفی، پژوهشگر مهمان مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه در گروه جامعه و سیاست خارجی ترکیه است. وی دانشجوی دکتری علوم سیاسی گرایش جامعه شناسی سیاسی در واحد علوم و تحقیقات تهران است. حوزه مطالعاتی نامبرده مسائل ترکیه و خاورمیانه می باشد.

نامبرده کتابی به چاپ رسانده که در سال 1394 منشر شده است؛

- ناشر و مولف کتاب " جهان سوم گرایی در اندیشه سیاسی خلیل ملکی ".