محمد حسین  دشتی

محمد حسین دشتی

محمد حسین دشتی، پژوهشگر مهمان مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه در گروه بررسی ملاحظات استراتژیک ایالات متحده در خاورمیانه  است. وی دانشجوی دکتری علوم سیاسی گرایش جامعه شناسی سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات است.  حوزه مطالعاتی آقای دشتی سیاست خارجی ایران، منازعات ایران و آمریکا و مسائل خاورمیانه می باشد.

نامبرده مقالاتی به فارسی در مجلات معتبر داخلی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از:

- کتاب: «قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران؛ شاخص ها، ظرفیت ها و فرصت ها»، انتشارات سخنوران، 1399؛

- « بررسی و تحلیل پیامدهای ژئوپلیتیکی بحران سوریه بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه جغرافیا؛ فصلنامه علمی پژوهشی و بین المللی انجمن جغرافیای ایران، سال چهاردهم، شماره 05 ، پاییز 1395؛

- « مولفه های قدرت نرم نظام جمهوری اسلامی ایران و ظرفیت های آن در عرصه بین الملل از دید کارشناسان»، فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهش های سیاسی، جهان اسلام، سال هشتم، شماره دوم، تابستان 1397

- « تبیین تقابل ایران و آمریکا در ژئوپلیتیک منطقه خزر، فصلنامه جغرافیا»، فصلنامه علمی – پژوهشی انجمن جغرافیای ایران، سال هفدهم، شماره 61، تابستان 1398.