شهلا بهمن آبادی

شهلا بهمن آبادی

شهلا بهمن آبادی، پژوهشگر مهمان مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه در گروه مسائل استراتژیک خاورمیانه  است. وی دانشجوی دکتری اندیشه سیاسی دانشگاه بهشتی است. حوزه مطالعاتی خانم بهمن آبادی اندیشه سیاسی و مسائل آمریکا می باشد.

نامبرده مقالاتی به فارسی در مجلات معتبر داخلی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از:

- « پتانسیل ها و ظرافتهای روابط ایران و اقلیم کردستان عراق»، فصلنامه مطالعات منطقه ای: آمریکا شناسی - اسراییل شناسی، مرداد 1393

- « ظرفیتها و ظرافتهای حوزه های نفتی مشترک ایران و عراق با نگاه به نقشه آمریکا»، فصلنامه مطالعات منطقه ای: آمریکا شناسی - اسراییل شناسی، اردیبهشت 1392