شیرین  چراغیان

شیرین چراغیان

شیرین چراغیان، پژوهشگر مهمان مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه در گروه بررسی مسایل استراتژیک خاورمیانه  است. وی دانشجوی دکترای علوم سیاسی گرایش مسائل ایران ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه است. حوزه مطالعاتی خانم چراغیان روندهای فکری در خاورمیانه و سیاست خارجی ایران می باشد.

نامبرده مقالاتی به فارسی در مجلات معتبر داخلی در نوبت چاپ دارد.