عباس  مثنوی

عباس مثنوی

عباس مثنوی، پژوهشگر مهمان مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه در گروه جامعه و سیاست خارجی قفقاز جنوبی است. آقای مثنوی دانشجوی دکتری روابط بین الملل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج است. حوزه مطالعاتی وی مسائل خاورمیانه و قفقاز می باشد.

نامبرده مقالاتی به فارسی در مجلات معتبر داخلی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از:

- « رویکرد تطبیقی دولت های آمریکا و چین نسبت به عهدنامه های محیط زیستی»، نشریه پژوهش ملل، 1397

- « رویکرد ترامپ به حقوق بین الملل محیط زیست و پیشنهادات رسانه ای»، با همکاری دکتر رمضانی قوام آبادی، پژوهشنامه رسانه بین الملل، 1398