عبدالکریم سالکی

عبدالکریم سالکی

عبدالکریم سالکی، پژوهشگر مهمان سابق مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه در گروه نفت، گاز و انرژی های نو  است. وی دانشجوی دکتری علوم سیاسی گرایش مسائل ایران در دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز است. حوزه پژوهشی نامبرده انرژی، تروریسم نوین و مسائل خاورمیانه می باشد.

نامبرده مقالاتی به فارسی در مجلات معتبر داخلی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از:

- تالیف و چاپ کتاب : "ترور، تروریسم و تروریسم دولتی"، تاریخ انتشار: بهمن 1395؛

- مقاله : " تاملی بر نظریات علمای فقه و حقوق در باب دیه جراحات پزشکی (با تاکید بر مسئولیت کیفری پزشکان)، فصلنامه علمی پژوهشی مبانی فقهی حقوق اسلامی. دوره 9.2. (18 پائیز و زمستان 1395)؛

- "ترور،تروريسم وتروريسم دولتي"، فصلنامه اطلاعات سياسي–اقتصادي،سال بيست ونهم،شماره 1 (پياپي 299)، بهار 1394