عطاالله  کریم زاده

عطاالله کریم زاده

عطاالله کریم زاده، پژوهشگر مهمان مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه در گروه روندها و جریان های فکری در خاورمیانه است. وی دانشجوی دکتری اندیشه سیاسی در دانشگاه تربیت مدرس می باشد. حوزه مطالعاتی وی متن های اساسی در خاورمیانه شناسی است.

نامبرده مقالاتی به فارسی در مجلات معتبر داخلی به چاپ رسانده است.

آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از:

- « رابطۀ مدنی و توسعه انسانی: مطالعه تطبیقی (آمارتیاسن و هانا آرنت)»، دو فصلنامۀ پژوهش سیاست نظری شمارۀ 22

- « اندیشه سیاسی غرب: همگرایی ها و واگرایی ها (مطالعه موردی مارکس و نیچه)»، زیر نظر دکتر منوچهری و جمعی از پژوهشگران،

در نوبت چاپ.