مجتبی تویسرکانی

مجتبی تویسرکانی

مجتبی تویسرکانی، پژوهشگر مهمان مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه در گروه فن آوری و حکمرانی است. وی دانش آموخته دکتری روابط بین ‏الملل، دانشگاه تهران می باشد. حوزه مطالعاتی آقای تویسرکانی انرژی، فناوری و مسائل خاورمیانه است.

نامبرده مقالاتی به فارسی در مجلات معتبر داخلی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از:

- «روایت راه ابریشم ژاپن در آسیای مرکزی و نسبت آن با ابتکار کمربند و راه»، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، شماره 109، 1399.

- «آسیای مرکزی در میان دو ابتکار اوراسیای کره جنوبی و کمربند و راه چین»، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، شماره 107، 1398 (با همکاری ماندانا تیشه ‏یار).

- «نسبت میان سیاست خارجی درون‏گرا/ برون‏گرا با ظهور و سقوط هژمون‏ های جهانی»، مطالعات روابط بین‏ الملل، شماره 46، 1398، (با همکاری ابومحمد عسگرخانی)

- «مبنای ژئوپلیتیک راه ابریشم آمریکا و چین در آسیای مرکزی»، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، شماره 99، 1396 (با همکاری ماندانا تیشه ‏یار).

“NATO and National Missile Defense”, Geopolitics Quarterly, 7(4): 24-53, winter 2011 (Co-authored with S. Bahrami & E. Yazdani).