محمد بیجاری

محمد بیجاری

محمد بیجاری، پژوهشگر مهمان مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه در گروه تروریسم نوین در خاورمیانه است. وی دانشجوی دکتری مطالعات منطقه ای - خاورمیانه و شمال آفریقا دانشگاه علامه طباطبایی است. حوزه مطالعاتی آقای بیجاری مطالعات افپاک و تروریسم است.

نامبرده مقالاتی به فارسی در مجلات معتبر داخلی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از:

- « آسیب شناسی ایده وحدت اسلامی در مناسبات ایران و کشورهای جنوبی خلیج فارس»، ششمین کنفرانس علوم سیاسی، روابط بین الملل و تحول، خرداد 1400