مرضیه جوادی ارجمند

مرضیه جوادی ارجمند

مرضیه جوادی ارجمند پژوهشگر مهمان سابق در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه است. وی دانشجوی دکتری مطالعات آمریکای شمالی در دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران می باشد. حوزه مطالعاتی خانم جوادی مطالعات سیاست خارجی آمریکا و مسائل خاورمیانه است.

 

نامبرده مقالاتی را به فارسی و انگلیسی به چاپ رسانده است و در همایش های علمی بین المللی شرکت کرده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از: "نقش کنگره در سیاست خارجی در قبال ایران"، (مقاله ارائه شده در کنفرانس بین المللی سیاست و جامعه در خاورمیانه، اکتبر 2014)؛ "نظام دو حزبی و علل عدم موفقیت حزب سوم در آمریکا"، با همکاری دکتر محمد علی موسوی، (فصلنامه سیاست، بهار 1392)؛ "بررسی تأثیر شبکه های مد روی دانشجویان دختر: مطالعه موردی دانشگاه تهران"، با همکاری دکتر محمد علی موسوی- لیلا بهبودی و فاطمه وفایی زاده، (فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران، پاییز 1390).