تسلیت

نوع مطلب: خبر

 

برادر ارجمندم،

جناب آقای رستمی

 

فقدان برادر بزرگوارتان ما را نیز اندوهگین ساخت. غفران و رحمت الهی برای آن عزیز از دست رفته و سلامتی و طول عمر با عزت برای جناب عالی از پروردگار متعال خواهانیم.

 

سید حسین موسوی                                                                                                                                                                                                                      

مرکز  پژوهشهای علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه