محمد صیادی

محمد صیادی

محمد صیادی پژوهشگر مهمان سابق در پژوهشکده مطالعات خاورمیانه است. وی دانشجوی دکتری علوم سیاسی در دانشگاه تهران می باشد. حوزه مطالعاتی آقای صیادی سیاست مقایسه ­ای، اقتصادی سیاسی و سیاست در خاورمیانه است.

نامبرده کتاب و مقالاتی را به فارسی در مجلات معتبر داخلی به چاپ رسانده است. آخر اثر پژوهشی وی عبارتند از: تألیف مقاله"اسلام گرایی، پراگماتیسم و کنش سیاسی در مصر پساانقلابی سال های 2014 – 2011" (مشترک با دکتر علی ­اشرف نظری، پژوهشنامه علوم سیاسی، تابستان 1394، شماره 39).