کتابخانه

کتابخانه

 

 

گرایش های رشته علوم سیاسی مرتبط با منابع موجود دركتابخانه تخصصی خاورميانه

 

گرایشهای عمده

زیر شاخه های تخصصی

تعداد منابع

 علوم سیاسی

 علوم سیاسی گرایش مطالعات امنیتی و بررسی استراتژیک 

 بیش از ۲۰۰۰ عنوان کتاب و چندین فصلنامه مرتبط

 روابط بین الملل

 روابط بین الملل

 دیپلماسی کنترل تسلیحات

 بیش از ۲۲۰۰ عنوان کتاب ، فصلنامه و مجلات مرتبط

 

 مطالعات منطقه ای

 مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز

 مطالعات خاورمیانه و شمال آفریقا

 مطالعات آمریکای شمالی

 مطالعات اروپا

 

 بیش از ۳۰۰۰ عنوان کتاب ، فصلنامه و مجله در ارتباط با مطالعات خاورمیانه 

 اندیشه های سیاسی

 اندیشه های سیاسی غرب

 اندیشه های سیاسی اسلام و ایران

 بیش از ۵۰۰ عنوان کتاب ، چندین فصلنامه و مجله مرتبط

 دیپلماسی و سازمانهای بین المللی 

 

 بیش از ۳۰۰ عنوان کتاب ، فصلنامه و مجله مرتبط

 

مدارک جهت عضویت در کتابخانه:

۱ - کپی کارت ملی

۲ - معرفی نامه ازدانشگاه و یا محل کار

۳ -  یک قطعه عکس جهت صدور کارت عضویت

۴ - کپی شناسنامه