برنامه گروه های علمی
تغییرات وضعیت دما، بارش و خشکسالی در کشور و چالشها...

گروه مطالعات هيدروپليتيك و تغييرات اقليمي پژوهشكده مطالعات استراتژيك خاورميانه برگزار مي كند ؛

جایزه بین المللی دکتر حمید عنایت (ویژه مطالعات خا...

مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه با همکاری چندین دانشگاه معتبر، انجمن علمی و مؤسسات ممتاز و مستقل، نخستین دوره «جایزه بین المللی دکتر حمید عنایت را برگزار می کند.

نظم همه شمول ؛ ابوالفضل اعلامي

موضوعِ اين نيمسال: انديشه ها و انديشه ورزان ماندگار در امر سياسي؛ جهان بيني هاي انسانْ حضور

بحران علم، دانشگاه و نظام آموزشی در ایران امروز

گروه مطالعات سیاست و تمدن ایرانی به اتفاق گروه روندهای فکری پژوهشكده مطالعات استراتژیک خاورمیانه برگزار می کنند:

گزيده هايي كاربردي از كارگاه دكتر صالح با عنوان س...

شیوه های عملی - تجربی انتخاب موضوع، نگارش و انتشار مقاله علمی در مجله های معتبر اروپا - آمریکایی +شیوه های درست اخذ فاند و پذیرش - با تدریس و رهنمایی : استاد علم صالح استادیار علوم سیاسی در دانشگاه ملی استرالیا

نبرد اوکراین : برنده ها و بازنده ها

مركز پژوهش هاي علمي و مطالعات استراتژيك خاورميانه برگزار مي كند

کارنامه گروه های علمی
ترجمان استراتژیک
بریکس و چالش های حاکمیت جهانی
تعظیم به شاهزاده
لیبرالیسم نیازمند ملت است
تقویت سیاست خارجی ترکیه در حوزه صادرات هواپیماهای بدون سرنشین
تازه ها : کتب و فصل نامه ها
معرفی کتاب: مقدمه ‏ای بر مطالعات راهبردی