برنامه گروه های علمی
در ادامه سلسله درس گفتارهاي استاد فرهنگ رجايي در ا...

گروه مطالعات متن هاي اساسي با همراهي " گروه روندهاي فكري " و " گروه سياست و تمدن ايراني " مركز مطالعات خاورميانه ، هفتمين جلسه از سلسله درس گفتارهاي " متون ، انديشه و انديشه ورزان ماندگار در امر سياسي" را برگزار مي نماي...

بايسته هاي افغانستان شناسي پيشرفته ؛ آسيب شناسي تح...

گروه مطالعات جامعه و سياست افپاك برگزار مي كند ؛

بررسی متن های ماندگار: نقد و بررسی کتاب شناخت و عل...

گروه روندهای فکری پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه با همکاری موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی برگزار مي كند:

گروه مطالعات سیاست و تمدن ایرانی برگزار مي نمايد؛

وارسي يافته ها، اعتبار و دشواره هاي كتاب؛ «حقوق شهروندي و كرامت انسان در انديشه اسلامي معاصر» نوشته: دكتر احمد بيگلري

شرق ؛ ساحتي مهم، اما مغفول در انديشه شناسي ما ايرا...

گروه مطالعات متن هاي اساسي با همراهي " گروه روندهاي فكري " و " گروه سياست و تمدن ايراني " مركز مطالعات خاورميانه ، ششمين جلسه از سلسله درس گفتارهاي متن ها انديشه و انديشه ورزان ماندگار در امر سياسي را برگزار مي نمايد؛

اقتصاد ایران و تحریم‌ها؛ تحولات اخیر و چشم‌انداز پ...

گروه اقتصاد سیاسی تحریم برگزار می کند:

کارنامه گروه های علمی
ترجمان استراتژیک
روسیه در قزاقستان قمار می‌کند
بررسی های استراتژیک از جنگ های کلاسیک تا استراتژی داعش
بهار عربی و نظریة انقلابی: مداخله‌ای در یک بحث
روسیه در خاورمیانه در سال 2021: آموزه‌هایی از سال 2020
تازه ها : کتب و فصل نامه ها
کتابخانه مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه