برنامه گروه های علمی
آیین اعطای نخستین جایزه بین المللی حمید عنایت به خ...

آیین اعطای نخستین جایزه بین المللی حمید عنایت به خاورمیانه پژوه برتر مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه برگزار می کند

آیین رونمایی از سه اثر جدیدالانتشار مرکز مطالعات خ...

آیین رونمایی از سه اثر جدیدالانتشار مرکز مطالعات خاورمیانه ( همزمان با برنامه اعطای جایزه بین المللی حمید عنایت به خاورمیانه پژوه برتر )

آیین اعطای نخستین جایزه بین المللی حمید عنایت به خ...

آیین اعطای نخستین جایزه بین المللی حمید عنایت به خاورمیانه پژوه برتر مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه برگزار می کند؛

سیمای ایران در نگاه عراقی ها ؛ با تمرکز بر نسل جد...

مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه به همراهی موسسه مطالعات البیان و موسسه الرواق عراق برگزار می کند ؛

 انتخابات ترکیه، چشم انداز، پیامدها

مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه با همکاری انجمن ایرانی مطالعات غرب آسیا (گروه مطالعات ترکیه) برگزار می کند:

نظمِ مبتني بر اراده همگاني، ژان ژاك روسو و نظم نوي...

گروه مطالعاتِ مفاهیم و متن هاي اساسي در خاورمیانه شناسی برگزار مي كند ؛

کارنامه گروه های علمی
ترجمان استراتژیک
افسانه جهانی شدن ؛ چرا پیوندهای منطقه ای، پیروز رقابت ها هستند؟
نیاز غرب به یک استراتژی جدید در اوکراین (میز مذاکره به جای میدان جنگ)
تله تحریم ها
تله تکنولوژی چینی _ آمریکایی
تازه ها : کتب و فصل نامه ها
فیلسوفِ زوال‌اندیش: تاملی در آراء استاد سیدجواد طباطبایی