برنامه گروه های علمی
حاکم آرمانی در نظرگاه کنفوسیوس، اندیشه سیاسی در شر...

گروه مطالعات متن هاي اساسي به همراه گروه روندهاي فكري و گروه سياست و تمدن ايراني مركز مطالعات خاورميانه ، سومین جلسه از سلسله « درس گفتارهای متن ها و اندیشه ورزان ماندگار در امر سیاسی» را برگزار می نماید:

مدرسه مهارت پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه ب...

بايسته هاي اخذ پذيرش تحصيلات تكميلي از دانشگاههاي معتبر اروپايي و تهيه مدارك ( رزومه ، انگيزه نامه و تنظيم پروپوزال ) پذيرش

انديشه و انديشه ورزان ماندگار در امر سياسي

گروه مطالعات متن هاي اساسي به همراه گروه روندهاي فكري و گروه سياست و تمدن ايراني مركز مطالعات خاورميانه ، دومين جلسه از سلسله درس گفتارهاي متن ها انديشه و انديشه ورزان ماندگار در امر سياسي را برگزار مي نمايد؛

گروه جامعه و سیاست خارجی لبنان پژوهشکده مطالعات اس...

دولت نجیب میقاتی و امکان و امتناع گذر از ابرچالش های لبنان

اندیشه و اندیشه ورزان ماندگار در امر سیاسی

فلسفه سیاسی و جهان بینی خدا – خدایان حضوری

کارنامه گروه های علمی
ترجمان استراتژیک
بررسی های استراتژیک از جنگ های کلاسیک تا استراتژی داعش
بهار عربی و نظریة انقلابی: مداخله‌ای در یک بحث
روسیه در خاورمیانه در سال 2021: آموزه‌هایی از سال 2020
تحلیل فرصت ها برای استراتژی ضد تروریسم ایالات متحده (بخش 3 و پایانی)
تازه ها : کتب و فصل نامه ها
کتابخانه مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه