برنامه گروه های علمی
رونمایی و وارسی کتاب؛ «پیامدهای مشروطیت، تکوین حقو...

گروه مطالعات ایران پژوهشکده مطالعات پیشرفته خاورمیانه برگزار می کند

درآمدی بر حقوق اساسی نانوشته در ایران

گروه مطالعات ایران پژوهشکده مطالعات پیشرفته خاورمیانه برگزار می کند؛

گفت و گو با دکتر فرهنگ رجایی، استاد دانشگاه کارلتو...

گروه بررسی متن های اساسی پژوهشکده مطالعات پیشرفته خاورمیانه با همکاری انتشارات نگارستان اندیشه برگزار می کند؛

شیوه های تحلیل گفتمان و روش های گفتمان سازی

مدرسه مهارت پژوهشکده مطالعات پیشرفته خاورمیانه برگزار می کند؛

آموزش روش تحقیق کیفی با نرم افزار مکس کیودا ۲۰۲۳

مدرسه مهارت پژوهشکده مطالعات پیشرفته خاورمیانه برگزار می کند:

کارنامه گروه های علمی