برنامه گروه های علمی
مركز مطالعات اقتصادي و سياسي دانشگاه شهید بهشتی با...

قیام های مردمی در کشورهای عربی: بسترها و پیامدها (۲۰۱۱-2019)

گروه های علمی مطالعات سياست و تمدن ایرانی و روندها...

مشروطه خواهی و تحول مفاهیم بنیادی در ایران معاصر

گروه مطالعات مسايل هيدروپليتيك خاورميانه برگزار مي...

هیدروپلیتیک ایران و افغانستان: یک تحلیل سیستمی، یک راهکار سازنده

گروه مطالعات فلسطین – اسرائیل برگزار می کند:

ایران - اسرائیل؛ دیروز و فردای یک رویارویی

گروه مطالعات مسايل مصر و شمال آفريقا برگزار مي كند...

مصر هشت سال بعد از روی کار آمدن عبدالفتاح السیسی: تجربه گذشته و مسیرهای پیش رو

گروه مطالعات تروریسم نوین در خاورمیانه برگزار می ک...

تجدید حیات طالبان و تهدید منطقه ای نارکو تروریسم

کارنامه گروه های علمی
ترجمان استراتژیک
تحلیل فرصت ها برای استراتژی ضد تروریسم ایالات متحده (بخش 3 و پایانی)
کاربست « گفتارها» ی ماکیاوللی در مورد جنگ ( امریکا) در عراق و افغانستان
همه نگاه ها به آسیای مرکزی است
بازدارندگی متعادل: روابط ایران و اسرائیل در خاورمیانه آشفته
تازه ها : کتب و فصل نامه ها
کتابخانه مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه