تحلیل هفته

تعداد 6

آشفتگی!

نویسنده: ابوالقاسم قاسم‌زاده  |   ۱ بهمن ۱۴۰۲

قلت آگاهی اجتماعی در خاورمیانه

نویسنده: حسین دهشیار (ناظر علمی)  |   ۴ شهریور ۱۴۰۲

کشورهای خاورمیانه ویژگی ‌های مشابهی را متجلی می‌کنند. هما نطور که تمایزات فاحش و قابل توجهی را نیز به صحنه می‌آورند. این را باید کاملا طبیعی و دائمی ترسیم ساخت چرا که حوادث تاریخی و شرایط متفاوتی را در طول حیات خود تجربه کرده ‌اند.

عربستان: از معامله به بازی

نویسنده: حسین دهشیار (ناظر علمی)  |   ۱۶ مرداد ۱۴۰۲

قلیل ‌ترین فضیلتی که برای هر ساختار قدرت سیاسی می ‌توان ترسیم ساخت همانا بهره‌ مندی از ظرفیت فهم شرایط می‌باشد. تمامی حیطه‌ های زیست بشری هر چند به نسبت‌ های متفاوت، مداوما در حال تغییر و تحول هستند. برخورداری انسان از عقلانیت در شکل‌ های پیشینی و پسینی آن گریز ناپذیری این پدیده را به صحنه می ‌آورد. با در نظر گرفتن اجتناب ناپذیری عنصر دگرگونی در حیات بشری پر واضح می‌گردد که شرایط از پویایی ذاتی برخوردار گردند.

گونه شناسی سرمایه داری در خاورمیانه

نویسنده: حسین دهشیار (ناظر علمی)  |   ۳۰ بهمن ۱۴۰۱

در گستره گیتی همه گیرترین واقعیت انکارناپذیر همانا وجود تفاوت های ماهوی و شکلی فزاینده در حیطه های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است. در کنار این تکثر آنچه جلب نظر می کند همانا همسویی در قلمرو اقتصادی می باشد. اکثر قریب به اتفاق کشورها در چارچوب حاکمیت الگوی اقتصاد سرمایه داری سیاست های مرتبط را طراحی، تدوین و اجرا می نمایند.

چین و انتخاب های آمریکا

نویسنده: حسین دهشیار (ناظر علمی)  |   ۲ بهمن ۱۴۰۱

تجارب تاریخی در قلمرو روابط بین الملل که با رویارویی آتن و اسپارت با توجه به نتایج آن کلید خورد و گزاره ها و پیش فرض های تئوریک هویت بخش سه نحله فکری کلان روابط بین الملل مورد استناد امروزی ، نگاه را متوجه این مهم می سازد که تحول و دگرگونی در چگونگی توزیع توانمندیها از یک سو و چگونگی توزیع انگاره ها از سویی دیگر به ضرورت و بدون استثنا منجر به تنش در پائین ترین سطح و یا بحران در بالاترین سطح در سیستم بین الملل می گردد. این اصل را باید سرنوشت محتومه در میان بازیگران برتردر گستره سیستم قلمداد ساخت و آن را مبنای تجزیه و تحلیل شرایط حاکم و چارچوبی برای پیش بینی ماهیت تعاملات بین بازیگری در پیش رو ترسیم ساخت.