احمد محمدزکی

 احمد محمدزکی

احمد محمدزکی پژوهشگر مهمان سابق در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه است. وی دانشجوی دکتری رشته جامعه شناسی اقتصادی و توسعه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران می باشد. حوزه مطالعاتی آقای محمدزکی روندهای فکری و مسائل خاورمیانه است.

 

 نامبرده کتب و مقالاتی به فارسی و انگلیسی به چاپ رسانده و در همایشهای علمی شرکت کرده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از: "ارزیابی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی تغییر ورودی و توسعه پایانه درون شهری خاوران"، مقاله ارائه شده در کنگره بین المللی پوست نگاری فرهنگی، 1391)؛ "شرایط امکان وجه مردم مدار جامعه شناسی سیاست گذار، آسیب شناسی پیوست اجتماعی و فرهنگی پروژه های شهری از منظر جامعه شناسی مردم مدار"، (مقاله ارائه شده در دومین همایش پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران، 1391).