احسان موحدیان

احسان موحدیان

احسان موحدیان پژوهشگر مهمان سابق در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه است. وی دانشجوی دکتری دکتری رشته روابط بین الملل در دانشگاه علامه طباطبایی می باشد. حوزه مطالعاتی آقای موحدیان مطالعه خاورمیانه و قدرتهای بزرگ و مسائل خاورمیانه است.

 

نامبرده کتاب و مقالاتی به فارسی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از: "تحلیل محتوای کمی و کیفی مواضع ضدغربی مقام معظم رهبری قبل و بعد از تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران"، فصلنامه پژوهشهای راهبردی سیاست، تابستان 1392)؛ "انتخابات در نظام جمهوری اسلامی و بررسی نقش رسانه ملی در آن"، (فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهش های ارتباطی صداو سیما، بهار 1388)؛ "تروریسم دولتی در فضای مجازی و راهکارهای مقابله با آن"، (فصلنامه علمی- ترویجی رسانه، تابستان 1391).