حسن احمدیان

حسن احمدیان

حسن احمدیان پژوهشگر مهمان سابق در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه است. وی دانشجوی دکتری علوم سیاسی در دانشگاه تهران می باشد. حوزه مطالعاتی آقای احمدیان مطالعات خلیج فارس، مصر و شمال آفریقا و مسائل خاورمیانه است.


نامبرده مقالاتی به فارسی در مجلات معتبر داخلی به چاپ رسانده و در همایش های علمی داخلی شرکت کرده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از: "سامان سیاسی در جمهوری دوم مصر و آینده دولت اخوانی"، (فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسلام، زمستان 1391)؛ "مصالحه فلسطینی در فضای نوین منطقه ای: تحول یا استمرار؟"، (ماهنامه اطلاعات راهبردی، زمستان 1391)؛ "شهر به مثابه متن؛ خوانشی تلفیقی از داستان تهران به بهانه سوم شخص غائب"، (نشر شهر تهران، مرداد 1392).