حسن احمدیان (ناظر علمی)

حسن احمدیان (ناظر علمی)

حسن احمدیان ناظر علمی گروه مطالعات جامعه و سیاست در عربستان سعودی در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه است. وی دانش آموخته دکتری علوم سیاسی از دانشگاه تهران می باشد. حوزه مطالعاتی آقای احمدیان مطالعات خلیج فارس، عربستان و مسائل خاورمیانه است.


نامبرده مقالاتی به فارسی در مجلات معتبر داخلی به چاپ رسانده و در همایش های علمی داخلی شرکت کرده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از: "سامان سیاسی در جمهوری دوم مصر و آینده دولت اخوانی"، (فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسلام، زمستان 1391)؛ "مصالحه فلسطینی در فضای نوین منطقه ای: تحول یا استمرار؟"، (ماهنامه اطلاعات راهبردی، زمستان 1391)؛ "شهر به مثابه متن؛ خوانشی تلفیقی از داستان تهران به بهانه سوم شخص غائب"، (نشر شهر تهران، مرداد 1392).