انسیه رازقندی

انسیه رازقندی

 

انسیه رازقندی پژوهشگر مهمان در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه است. وی دانشجوی دکتری رشته روابط بین الملل دانشگاه آزاد واحد کرج می باشد. حوزه مطالعاتی خانم رازقندی مسائل خاورمیانه و لبنان می باشد.

نامبرده مقالاتی به فارسی در مجلات معتبر داخلی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از: تألیف مقاله "دیپلماسی عمومی و دولت احمدی نژاد: بازی در سطح خرد در خاورمیانه" با همکاری دکتر محمدرضا ملکی، (فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، شماره شانزدهم، پاییز 1390).

 

ensiehrazghandi@gmail.com