مژگان موسوی نقلی

مژگان موسوی نقلی

خانم مژگان موسوی نقلی پژوهشگر مهمان سابق در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه است. وی دانشجوی دکتری رشته روابط بین الملل در دانشگاه شهید بهشتی می باشد. حوزه مطالعاتی خانم موسوی مسائل خاورمیانه و سیاست خارجی ایران می باشد.

 نامبرده مقالاتی به فارسی در مجلات معتبر داخلی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از: تألیف مقاله "همگرایی فرهنگی کشورهای حوزه نوروز بر مبنای رویکرد آینده پژوهی" با همکاری دکتر محمد علی بصیری ، (فصلنامه سیاست جهانی، دوره چهارم، شماره 1، بهار 1394).