رهبر طالعی حور

رهبر طالعی حور

آقای رهبر طالعی حور پژوهشگر مهمان در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه است. وی دانش آموخته دکتری رشته روابط بین الملل و عضو هیئت علمی دانشگاه می باشد. حوزه مطالعاتی آقای طالعی حور مسائل آمریکا و  خاورمیانه می باشد.

 

نامبرده دارای کتاب و مقالاتی به فارسی در مجلات معتبر داخلی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از: تألیف کتاب "سیاست خارجی بازیگران منطقه ای و بین المللی در قبال داعش" با همکاری محسن باقری، (انتشارات فارابی، تابستان ۱۳۹۶)؛"ریزگردها و امنیت ملی "(انتشارات فارابی، پاییز 1397)؛ تالیف مقاله: " دیپلماسی اجبار آمریکا علیه برنامه هسته ای ایران " با همکاری علی امیدی و نوذر شفیعی،( فصلنامه امنیت پژوهی، بهار 1396) ، "تحلیل هژمونی آمریکا براساس نظریه نئوگرامشی " با همکاری علی امیدی و نوذر شفیعی، (فصلنامه مطالعات سیاسی ، شماره ۴۱،پاییز 1397).