غفار قلیزاده نو

غفار قلیزاده نو

آقای غفار قلیزاده نو پژوهشگر مهمان سابق در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه است. وی دانشجوی دکتری روابط بین الملل از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران می باشد. حوزه مطالعاتی آقای قلیزاده نو خاورمیانه و مطالعات سیاست خارجی می باشد.

نامبرده  مقالاتی به فارسی در مجلات معتبر داخلی در نوبت چاپ دارد.