حبیب اله گل محمدی

حبیب اله گل محمدی

آقای حبیب اله گل محمدی دانشجوی دکتری روابط بین الملل از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران و پژوهشگر مهمان سابق می باشد. حوزه مطالعاتی آقای گل محمدی خاورمیانه و مطالعات راهبردی می باشد.

نامبرده مقالاتی به فارسی در مجلات معتبر داخلی در نوبت چاپ دارد.