احد محمدی

احد محمدی

احد محمّدی، پژوهشگر مهمان مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه در گروه هیدروپلیتیک و تغییرات اقلیمی در خاورمیانه می باشد. وی دانش آموختۀ  دکتری در رشته جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران است. حوزۀ مطالعاتی آقای محمدی مسایل عراق و آینده پژوهی غرب آسیا است.

نامبرده مقالاتی را در مجلات معتبر داخلی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از: کتاب «تنگناها و پتانسیل­های ژئوپلیتیکی استقلال سیاسی کردستان عراق»،(انتشارات کانی، سنندج، 1394)، «فلسفۀ جغرافیای سیاسی»، (انتشارات دانشگاه تهران، 1398)، مقاله «کشمکش­های سرزمینی در شمال عراق: سرزمین، قومیّت و سیاست»، (فصلنامۀ پژوهش­های جغرافیای انسانی، دانشگاه تهران، دورۀ 49، شمارۀ 3، صص 637-656، پاییز 1396)

khyva31@yahoo.com