اکرم  صالحی

اکرم صالحی

اکرم صالحی، پژوهشگر مهمان سابق مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه می باشد. وی دانش آموخته مقطع دکتری در رشته روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال است. حوزه مطالعاتی خانم صالحی مسایل آمریکا و خاورمیانه است.

نامبرده مقالاتی را در مجلات معتبر داخلی و خارجی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از:

 

Salehi, A., Dehshiri,M. and Hajimineh, R. 2020, “The reasons of the US withdrawal from JCPOA based on the Neoclassical Realism Perspective; Studies of international relations journal.

Hajimineh, R. and Salehi, A., 2019, “Study of Two European and American Discourses against the Joint Comprehensive Plan of Action (BARJAM”), International Relations Research Quarterly.

Salehi, A., Dehshiri,M. and Hajimineh, R. 2019, “The legal-political Nature of the United States Exit of the Joint Comprehensive Plan of Action and its Consequences”. Quarterly Journal political Strategy.

Hajimineh, R. and Salehi, A., 2018 “Study of the Fundamentalist and Moderators Discourses and Its Impact on Iran and Europe Relations”. Journal of political and international Researches.

 

akramsalehi61@gmail.com