زهرا خدایی

زهرا خدایی

زهرا خدائی پژوهشگر مهمان در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه است. وی دانشجوی مقطع دکتری در رشته روابط بین الملل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز می باشد. حوزه مطالعاتی ایشان مطالعات مسائل خلیج فارس و کشورهای همجوار است.

نامبرده مقالاتی را در مجلات معتبر داخلی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از: مقاله « چالش‌های دمکراسی‌سازی در عراق پس از صدام »، (فصلنامه مطالعات خاورمیانه، زمستان 1390)، « جنبش‌های اسلامی عراق»، (دایرة المعارف جنبش‌های اسلامی، سال 1392).