سید حسین جلالی

سید حسین جلالی

سید حسین جلالی، پژوهشگر مهمان مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه در گروه نفت، گاز و انرژی های نو می باشد. وی دانش آموخته دکتری در رشته مدیریت استراتژیک از دانشگاه تهران است. حوزه مطالعاتی آقای جلالی مسایل استراتژیک و انرژی در خاورمیانه است.

نامبرده مقالاتی را در مجلات معتبر داخلی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از: کتاب « ذهن استراتژیست: تکنیک های کاربردی تفکر استراتژیک در سطح ملی، سازمانی و فردی»، (انتشارات آریانا قلم، 1397)؛ ترجمه « استراتژی رسیدن به استراتژی: راهنمای انتخاب و اجرای رویکرد صحیح به استراتژی»، (انتشارات آریانا قلم، 1395)؛ ترجمه « نهایت مزیت رقابتی: تغییر استراتژی پابه پای سرعت کسب وکار»، (انتشارات آریانا قلم، 1394).

jalali.shossein@gmail.com