سید رضا حسینی

سید رضا حسینی

سیدرضا حسینی، پژوهشگر مهمان مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه در گروه سیاست خارجی و تمدن ایرانی می باشد. وی دانشجوی مقطع دکتری در رشته علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی است.حوزه مطالعاتی آقای حسینی تمدن اسلامی- ایرانی است.

نامبرده مقالاتی را در مجلات معتبر داخلی و خارجی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از: « نوسازی، تحریم و تأویل، طرحی نو در مواجهه با گفتارمقدس»؛ (فصلنامه علمی-پژوهشیِ پژوهشنامه انتقادی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال 19، شماره 7، مهر 1398.)؛ «فهم معناشناختی جنبش های اسلامی معاصر؛ مطالعه موردی جنبش صحوه عربستان سعودی»، (فصلنامه علمی-پژوهشی رهیافت های سیاسی و بین المللی، دانشگاه شهیدبهشتی، تابستان1398)؛ «لزوم گفتگوی ایرانی-عربی اندیشمندان جهان اسلام»،( فصلنامه نقد کتاب علوم انسانی، بهار و تابستان 1397، شماره اول)

"How Islamic Political Movements Have Evolved in the Middle East; an Epistemological-historical Model", the Journal of Review of Religion Research, Springer, New York, United States, coming soon.

r_hosseini@sbu.ac.ir