محمد بهرام پور

محمد بهرام پور

محمد بهرام پور، پژوهشگر مهمان سابق مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه می باشد. وی دانشجوی مقطع دکتری رشته اندیشه سیاسی در دانشگاه تهران می باشد. حوزه مطالعاتی وی  روندهای فکری در خاورمیانه است.

 نامبرده مقالاتی را در مجلات معتبر داخلی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از:

ترجمه کتاب: «مایکل اوکشات» (نوشته ادموند نیل ، انتشارات پارس کتاب، 1398) ؛ مقاله « تضارب عقل و سنت: کدام عقل کدام سنت؟»، ( فصلنامه نقد کتاب علوم

انسانی1397 ) ؛ مقاله: «جان رالز و ناکامی در بسط لیبرالیسم سیاسی به روابط میان ملت ها »، (پژوهشنامه انتقادی. 1394)

 

m3bahrampour@gmail.com