محمد پاکدامن

محمد پاکدامن

محمد پاکدامن دانشجوی مقطع دکتری در رشته جامعهشناسی سیاسی دانشگاه امام صادق (ع) می باشد. آقای پاکدامن عضو گروه مطالعات فلسطین - اسراییل پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه است. حوزه مطالعاتی ایشان مسایل فلسطین- اسرائیل است.

نامبرده مقالاتی را در مجلات معتبر داخلی و خارجی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از:

«اسرائیل ادامه یا خاتمه؛ واکاوی گسستهای درونی بحرانزا در رژیم صهیونیستی»، (انتشارات اندیشهسازان نور، ۱۳۹۹)؛ «تاثیر راست گرایی افراطی اسرائیلی های روس تبار علیه فلسطینیان بر رشد گروه های یهودی نئونازی در اسرائیل»،( فصلنامه جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام، ۱۳۹۸)؛ «بررسي راهبرد کوره ذوب يا ادغام اجتماعی در رژيم صهيونيستی: مطالعه موردی مهاجران روس زبان، آفريقايی و ايرانی»، (فصلنامه گفتمان راهبردی فلسطین، ۱۳۹۸)؛ «سیاست و حکومت در یمن: به انضمام ترجمه کتاب فهم کشمکش حوثیون در یمن شمالی با رویکرد جنبش اجتماعی»، (انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)، ۱۳۹۸ [نویسنده فصل یمن و رژیم صهیونیستی])

-Political, Social and Military Factors of the Lebanese Islamic Resistance Movement's Victory from the Perspective of the Holy Quran, The Quarterly Journal of Political Studies of Islamic World, 2020

 

           pakdamanmohammad1@gmail.com