فاطمه سلیمانی پورلک (مدیر گروه)

فاطمه سلیمانی پورلک (مدیر گروه)

فاطمه سلیمانی پورلک دانش آموخته دکتری روابط بین الملل و مدیر گروه بررسی مسایل استراتژیک خاورمیانه می باشد. حوزه مطالعاتی خانم سلیمانی مسایل استراتژیک خاورمیانه است. وی دارای آثار پژوهشی متعددی می باشد، آخرین آثار علمی ایشان به شرح زیر می باشد:

«ايران و آمريكا در بستر تعاملات نرم‌افزاري قدرت و امنيت»، ( انتشارات راهبرد دفاعي، 1386)؛ «قدرت نرم در استراتژي خاورميانه‌اي آمريكا»، (پژوهشكده مطالعات راهبردي، 1389)، (كتاب شایسته تقدير از سوی دبیرخانه کتاب سال در 1390) ؛ترجمه كتاب حكمراني جهاني و ملل متحد (تاليف فولكر ريتبرگر)، نشر مخاطب، 1394؛ ترجمه كتاب جامعه آنارشيك؛ مطالعه نظم در سياست جهان (تاليف هدلي بول)، نشر مخاطب، «آمريكا و چين: از رقابت‌گرايي استراتژيك تا مشاركت‌گرايي اقتصادي»،(فصلنامه راهبرد دفاعي، بهار 1387)؛  «قدرت نرم در سياست‌خارجي آمريكا و امنيت كشورهاي خاورميانه‌اي»، (دانشنامه حقوق و سياست، بهار و تابستان 1386)؛ «آمريكا، ناتو و هژموني: تبييني بر جهاني شدن ناتو»، (اطلاعات سياسي و اقتصادي، بهار و تابستان 1389)؛ «نسبت امنیت و مصلحت در فقه سیاسی شیعه»، (فصلنامه مطالعات راهبردی، زمستان 1389) ؛ «عوامل موثر بر نظامی شدن خزر»، (فصلنامه راهبرد دفاعی، پاییز 1390)؛ «چالش‌ها و ضرورت‌هاي ديپلماسي اقتصادي ايران و الزامات آن در حوزه سياست خارجي»، (فصلنامه راهبرد و مجلس، زمستان 1395)؛ «نسبت‌سنجي کارکرد سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران مطابق اهداف توسعه‌گرايانة سند چشم‌انداز 1404 و الزامات ناظر بر آن»، (دوفصلنامه اقتصاد سیاسی بین‌الملل، بهار و تابستان 1398)


تعداد 1

رویکرد دولت بایدن به مسائل خاورمیانه و دلالت‌های استراتژیک آن برای ایران

نویسنده: فاطمه سلیمانی پورلک (مدیر گروه) | ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

گروه بررسی مسایل استراتژیک پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه طی دومین نشست تخصصی در تاریخ 7 بهمن 1399 موضوعی را تحت عنوان «رویکرد دولت بایدن به مسائل خاورمیانه و دلالت‌های استراتژیک آن برای ایران» به بحث و بررسی آقایان دکتر ناصر هادیان و دکتر جلال دهقانی فیروزآبادی نهاد.

بیوگرافی