قاسم احمدی

قاسم احمدی

قاسم احمدی، پژوهشگر مهمان سابق مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه می باشد. وی دانشجوی دکتری علوم سیاسی گرایش مسایل ایران در دانشگاه مفید قم  است.حوزه مطالعاتی وی سیاست و تمدن ایرانی است.

Gasemahmady30@gmail.com