پریسا عبداللهی

پریسا عبداللهی

پریسا عبداللهی، پژوهشگر مهمان سابق مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه می باشد.  وی دانشجوی دکتری روابط بین الملل در پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران است. حوزه مطالعاتی وی مناسبات چین و خاورمیانه است.

 

m.parisaabdollahi@yahoo.com