پریسا عبداللهی

پریسا عبداللهی

پریسا عبداللهی دانشجوی دکتری روابط بین الملل در پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران و پژوهشگر مهمان سابق می باشد. حوزه مطالعاتی وی مناسبات چین و خاورمیانه است.

ایشان مقالاتی در این زمینه در نوبت انتشار دارند.

m.parisaabdollahi@yahoo.com