اعظم محمدی خسروی

اعظم محمدی خسروی

اعظم محمدی خسروی دانشجوی دکتری علوم سیاسی گرایش جامعه شناسی سیاسی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران می باشد. هم اکنون عضو گروه هیدروپلیتیک در خاورمیانه پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه است. حوزه مطالعاتی وی جامعه شناسی سیاسی و مسایل هیدروپلیتیک در خاورمیانه است.

آخرین مقاله خانم محمدی خسروی با عنوان؛ « پروژه آناتولی جنوب شرقی در بستر بحران هویت ملی ترکیه» در فصلنامه علمی- پژوهشی سیاست جهانی منتشر شده است.

miskhosravi@yahoo.com