محمد ربیعی کهندانی

محمد ربیعی کهندانی

محمد ربیعی کهندانی، پژوهشگر مهمان مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه در گروه سیاست خارجی و تمدن ایرانی می باشد. وی دانشجوی دکتری علوم سیاسی گرایش مسائل ایران در دانشگاه تهران است. حوزه مطالعاتی آقای ربیعی مسایل ایران و خاورمیانه است.

از جمله آثار علمی ایشان:

- با همکاری دکتر مهدی ناظمی« ساماندهی جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی: ارتباطات بین الملل اسلامی »؛

- مقاله علمی- پژوهشی؛ «بحران همه گیری کرونا و آینده ثبات سیاسی در ایران: سناریوها و آینده های بدیل»