مهدی کاظمی زمهریر

مهدی کاظمی زمهریر

مهدی کاظمی زمهریر دانش آموخته دکتری علوم سیاسی در دانشگاه علامه طباطبایی و پژوهشگر مهمان سابق می باشد. حوزه مطالعاتی آقای کاظمی اندیشه سیاسی و مباحث جامعه شناختی است.

برخی آثار علمی آقای کاظمی به شرح زیر می باشد:

«جدال های الهیاتی در عالم قدیم و پدیدار شدن روشنفکری در ایران»، پژوهشنامه علوم سیاسی انجمن علوم سیاسی ایران، بهار 1393؛ «تفکر روشنفکران عصر قاجار و امکان گذار از نظریه حکومت به دولت»، مجله سیاست نظری، جهاد دانشگاهی تهران، بهار و تابستان 1393؛ «جامعه شناسی سیاسی حقوق بشر»، مجله حقوق بشر دانشگاه مفید، جلد نهم، شماره 1و2، سال 1393؛ «در میانه عقلانیت و معنویت نظام اخلاقی اسلام در نگاه محمد مجتهد شبستری و مصطفی ملکیان»، به اتمام رسیده و در فرایند انتشار در کتاب «دستنامه اخلاق اسلامی» (مجموعه مقالات)، مجری مرکز پژوهشی مجد (شیراز)؛ «معنویت گرایی»، مصطفی ملکیان و بی تفاوتی اجتماعی، ویژه نامه روز اصفهان زیبا، شماره 5، بهمن 1399.

mahdikazemi1@gmail.com