ساسان نیکدل

ساسان نیکدل

ساسان نیکدل، پژوهشگر مهمان مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه در گروه مسائل استراتژیک در خاورمیانه  است. وی دانشجوی دکتری روابط بین الملل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج می باشد.  حوزه مطالعاتی نامبرده مسائل قفقاز و خاورمیانه است.

نامبرده مقالاتی به فارسی در مجلات معتبر داخلی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از:

- « سیاستهای راهبردی ایران در برابر با تهدیدها و بازدارندگی از مرزهای مشترک با کشور عراق»، فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام، سال پنجم، شماره بیستم، زمستان 1395؛

- « برسی اعتراضات اکتبر 2019 عراق از منظر جامعه شناسی تاریخی روابط بین الملل؛ و تأثیر راهبرد قایق های توپدار بر روند مذاکرات هسته ا ی در مواجه با آمریکا در ذیل نورئالیسم تهاجمی»، در نوبت چاپ.