سعید  باقری خاروانی

سعید باقری خاروانی

سعید باقری خاروانی دانشجوی دکتری روابط بین الملل در دانشگاه علامه طباطبایی است. آقای باقری عضو گروه ترکیه شناسی است. حوزه مطالعاتی ایشان مسائل ترکیه و روندهای فکری در خاورمیانه است.

نامبرده مقالاتی به فارسی در مجلات معتبر داخلی به چاپ رسانده است.