سید مرتضی  حافظی

سید مرتضی حافظی

سید مرتضی حافظی، پژوهشگر مهمان مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه در گروه  سیاست خارجی و تمدن ایرانی است. وی دانشجوی دکتری علوم سیاسی گرایش مسائل ایران در دانشگاه فردوسی مشهد می باشد. حوزه پژوهشی نامبرده مسائل ایران است.

 

نامبرده مقالاتی به فارسی در مجلات معتبر داخلی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از:

1. ایران را از دست «ایران» نجات دهیم؛ نقدی نو تاریخ گرایانه بر روایت‌های ایران محور، پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی (جستارهای سیاسی معاصر) ، 1400.

2. بازنماییِ ژئوپلیتیکِ انتقادی و ایماژسازیِ ایالات متحده آمریکا ازجمهوری اسلامیِ ایران، مطالعه موردی: تسخیرِ سفارتِ آمریکا، پژوهشنامه انقلاب اسلامی، 1400.

3. تعلیق مشروطیت، وضعیت استثنا؛ کامیابی رضاشاه در کسب سلطنت، پژوهشنامه علوم سیاسی، 1399.

4. واکاوی چالش‌ها و کاربردهای روش بینامتنیت؛ فرود از نردبان انتزاع؛ سقوط در ورطه‌ی تقلیل‌گرایی، روش‌شناسی علوم انسانی، 1399.

5. خوانش پست‌مدرن از داستان سمک عیار؛ تردید در بنیان‌های سه‌گانه زمان، ساختار و روایت، دو فصلنامه روایت‌شناسی، 1399.

6. بازتاب منازعه گفتمانی در سه‌گانه سیمین دانشور از ایده به خود آمدن تا استعاره‌های پساانقلابی، فصلنامه سیاست پژوهی،1397.

7. برابر خوانی هایدن وایت و گرین بلات در خوانش متون سیاسی، فصلنامه نقد و نظریه ادبی دانشگاه گیلان، 1395.