شراره  عبدالحسین زاده بلویردی

شراره عبدالحسین زاده بلویردی

شراره عبدالحسین زاده بلویردی، پژوهشگر مهمان مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه در گروه فن آوری حکمرانی  است. دانشجوی علوم سیاسی گرایش جامعه شناسی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا است. حوزه مطالعاتی وی روندهای فکری در خاورمیانه می باشد.

نامبرده مقالاتی به فارسی در مجلات معتبر داخلی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از:

- کتاب: « نظم و آشوب : الگوی ایران در شکل دهی به نظم نوین منطقه ای و بین المللی»، موسسه مطالعات اندیشه سازان نور، آذر 1397.

- کتاب: « در برج امنیت: چرایی ورود ایران به پرونده های منطقه ای»، موسسه مطالعات اندیشه سازان نور، مهر 1396

- مقاله: « توسعه فناوري نظامي به مثابه اصلي ترين پاسخ به تهديدات امنيت ملي: مورداسراييل»، با همکاری دکتر امين پرتو،

فصلنامه علمي پژوهشي مطالعات راهبردي ايران؛تابستان 1392 شماره2