علی  بهرامی

علی بهرامی

علی بهرامی، پژوهشگر مهمان مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه در گروه روندها و جریان‌های فکری در خاورمیانه  است. وی دانشجوی دکتری علوم سیاسی گرایش اندیشه ‌سیاسی در پژوهشگاه علوم‌انسانی‌و مطالعات‌فرهنگی است. حوزه مطالعاتی آقای بهرامی روندهای فکری و سیاست و تمدن ایرانی می باشد.

نامبرده مقالاتی به فارسی در مجلات معتبر داخلی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از:

1-«بررسی انتقادی دیدگاه کارل پوپر درباره غایت‌اندیشی اجتماعی با توجه به بحران همه‌گیری بیماری کرونا» (فصلنامه حستارهای سیاسی معاصر 1399).

3-«تحلیلی بر مولفه‌های اندیشه‌سیاسی محقق‌سبزواری در نسبت با محقق‌کرکی در تمدن شیعی دوران صفوی» (فصلنامه مطالعات بنادین تمدن نوین اسلامی 1399).

4-«سیاست اندیشی در متن زندگی؛ نقد و بررسی کتاب فهم فلسفۀ‌ سیاسی در بستر زندگی اجتماعی»، (نشریه علمی پژوهشی پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی (1400).