مجتبی شهریاری

مجتبی شهریاری

مجتبی شهریاری، پژوهشگر مهمان مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه در گروه اقتصاد سیاسی تحریم می باشد. وی دانشجوی دکتری علوم سیاسی در دانشگاه تهران است.  حوزه مطالعاتی آقای شهریاری مسائل استراتژیک خاورمیانه است.

نامبرده مقالاتی به فارسی در مجلات معتبر داخلی به چاپ رسانده است.