محمد امین  نگهبان

محمد امین نگهبان

محمد امین نگهبان پژوهشگر مهمان مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه در گروه جامعه و سیاست خارجی عراق می باشد. وی دانشجوی علوم سیاسی گرایش اندیشۀ سیاسی دانشگاه تربیت مدرس است. حوزه مطالعاتی آقای نگهبان روندهای فکری در خاورمیانه و مسائل عراق می باشد.

نامبرده مقالاتی به فارسی در مجلات معتبر داخلی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از:

- « توسعه اجتماعی و حکمرانی خوب»، مجموعه مقالات همایش ملی توسعه اجتماعی، اهواز: دانشگاه شهید چمران اهواز؛

- « نشانگان مشروطه خواهی در منظومه فکری – عملی میرزا تقی خان امیرکبیر»، مجموعه مقالات و یادداشت های امیرکبیر؛ امیر وقف، چاپ نخست، تهران: نشر پژواک عدالت.