معصومه فلاحتی

معصومه فلاحتی

معصومه فلاحتی، پژوهشگر مهمان مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه در گروه جامعه و سیاست قفقاز جنوبی می باشد.  وی دانشجوی دکتری رشته روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج است. حوزه مطالعاتی  خانم فلاحتی مسائل اوراسیا و خاورمیانه می باشد.

نامبرده مقالاتی به فارسی در مجلات معتبر داخلی در نوبت چاپ دارد.