مرضیه عسگری

مرضیه عسگری

مرضیه عسگری، پژوهشگر مهمان مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه در گروه مسائل استراتژیک خاورمیانه می باشد. وی دانشجوی دکتری اندیشه سیاسی در دانشگاه آزاد واحد چالوس است. حوزه پژوهشی نامبرده کشمکش و همکاری در خاورمیانه است.

خانم عسگری مقالاتی در زمینه مسائل خاورمیانه در نوبت چاپ دارد.