دنیا راه حق

دنیا راه حق

دنیا راه حق، پژوهشگر مهمان مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه در گروه  سیاست خارجی و تمدن ایرانی می باشد. وی دانش آموخته دکترای علوم سیاسی گرایش مسائل ایران از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب است. حوزه پژوهشی نامبرده کشمکش و همکاری در خاورمیانه است.

وی مقالاتی به فارسی در مجلات معتبر داخلی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی خانم راه حق عبارتند از:

- « چگونگي رابطه خود/ ديگری در ايران سده اخیر: با کاربست الگوی باختین و رهیافت شانتال موف»، پژوهشنامه علوم سیاسي، شماره - 59 ، تابستان 1399.

- « ظرفیت نظريه باختین و رهیافت شانتال موف برای درک مسائل ايران امروز»، چاپ شده در مجموعه مقالات سیزدهمین همايش بین المللي انجمن علوم سیاسی ایران، علم سیاست، ایران امروز و گذارهای پیش رو، آذر 1398.