حسینعلی  تقی تهرانی

حسینعلی تقی تهرانی

حسینعلی تقی تهرانی، پژوهشگر مهمان مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه درگروه مسائل استراتژیک خاورمیانه می باشد. وی دانش آموخته دکتری علوم سیاسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و دکترای آینده پژوهی (مدیریت) از پژوهشگاه شاخص پژوه می باشد. حوزه پژوهشی نامبرده آینده پژوهی، انرژی و مسائل استراتژیک خاورمیانه است.

کتاب و مقالات آقای تهرانی به شرح زیر می باشد:

کتاب: «فرهنگ کاربردی واژگان انگلیسی»؛

کتاب:«تکنولوژی انرژی خورشیدی»، شرکت توانیر؛

کتاب: «کلان روندها و سناریوهای آموزش عالی»؛

کتاب: «راهکارهای سالم تأمین منابع مالی احزاب»، انتشارات پژوهشکده تحقیقات استراتژیک ؛

کتاب: «ثروت ملل کجاست»، نویسنده: بانک جهانی، انتشارات پژوهشکده تحقیقات استراتژیک/ ترجمه